Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Siedziba Komisarzy Wyborczych w Szczecinie I i II oraz Krajowego Biura Wyborczego znajduje się w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 6B, będącym w trwałym zarządzie  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Krajowe Biuro Wyborcze użytkuje pomieszczenia biurowe na parterze budynku, do których prowadzą wejścia: główne od strony ulicy Matejki oraz boczne od strony ulicy Żubrów. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem. Poruszanie się w środku obiektu nie jest ograniczone – nie ma potrzeby uprzedniego rejestrowania się bądź umawiania. Krajowe Biuro Wyborcze nie ma biura podawczego, natomiast dokumenty kierowane do Komisarzy Wyborczych oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przez interesantów odbierane są przez pracownika w sekretariacie. Z uwagi na stan architektoniczny budynku, nie ma możliwości swobodnego dostania się do obiektu na wózku inwalidzkim – w budynku nie zamontowano podjazdu dla wózków. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń biurowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie (parter budynku) nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Delegatura nie posiada wyodrębnionego parkingu, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (zarówno od strony ulicy Matejki, jak i od strony ulicy Żubrów) nie ma parkingu z oznaczonymi miejscami parkingowymi dla tych osób z niepełnosprawnościami. W siedzibie Komisarzy Wyborczych oraz Delegatury nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego.