Komunikat Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 marca 2011 r.*)

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych są zobowiązani do złożenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, sprawozdań finansowych. Termin składania sprawozdań upłynął 21 lutego 2011 r., a dla komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, termin ten upłynął dnia 7 marca lub 21 marca 2011 r. Zgodnie z ustawową zasadą sprawozdanie przedkłada się organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o swoim utworzeniu.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 34 komitetów wyborczych, w tym:

23 komitetów wyborczych partii politycznych,

3 koalicyjnych komitetów wyborczych,

4 komitetów wyborczych organizacji,

4 komitetów wyborczych wyborców, które zgłosiły zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w więcej niż 2 województwach.

Na ogólną liczbę 34 komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego Państwowej Komisji Wyborczej, do dnia 21 lutego 2011 r. powinny wpłynąć sprawozdania od 24 komitetów, natomiast do dnia 7 marca 2011 r. sprawozdania 7 komitetów wyborczych, a do dnia 21 marca 2007 r. — 3 komitetów. W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 28 komitetów wyborczych.

Po upływie terminu sprawozdania złożyły 3 komitety: Komitet Wyborczy Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna, Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska — Samoobrona Andrzeja Leppera Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności i Komitet Wyborczy Stronnictwo „Piast”.

Nie złożyły sprawozdań następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski,

2) Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Ekologicznego „Pro Vita et Patria”.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


*) Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2011 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 12:20

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij